نحوه کار

کاتالوگ کل محصولات

 فضای کاری:
تولید و تامین مجصولات موجود و مرتبط با کار ، توانایی در اجرایی کردن برای پروژه های نوسازی و بازسازی در انواع درب و پنجره ها

مراحل انجام کار:
ارتباط با مشتری (شرکت)
انتخاب محصول توسط مشتری
دریافت اندازه یا مقدار توسط مشتری
ارتباط با مشتری توسط کارشناس مربوطه
تائیدیه  استعلام (پیش فاکتور)
تنظیم قرارداد توسط شرکت
ارسال قرارداد توسط شرکت
تائیدیه قرارداد توسط مشتری
اندازه گیری دقیق از پروژه توسط شرکت
طراحی ها توسط مشتری
تائیدیه پیش فاکتور و طرح ها توسط مشتری
پرداخت پیش پرداخت توسط مشتری
تامین، ساخت وتولید
ارسال به محل پروژه توسط شرکت
نصب و اجرا توسط شرکت
بازدید و تحویل قطعی توسط طرفین
تسویه حساب