شیشه

کاتالوگ کل محصولات

شيشه
شيشه هاي دوجداره را كارخانه هاي شيشه دو جداره با خط توليد مخصوص مي سازند، که دستگاها به شکل تمام اتوماتيک که مراحل توليد را با توجه به برنامه هايي که مطابق استانداردهاست براي دستگاه تعريف شده است صورت مي گيرد.

 مراحل:
1- اندازه شيشه دوجداره مشخص مي شود.
2-اسپيسر ها توسط دستگاه بريده شده و قاب شيشه آماده مي شود.
3-شيشه ها به اندازه معين شده بريده مي شوند و با دستگاه مخصوص شسته مي شوند تا كوچكترين لكه اي بر آن ها باقي نماند.
4-چسب درزگير (معمولاً پلي ايزو بوتلين) روي هر طرف اسپيسر ريخته شده و شيشه ها روي آن چسبانده مي شوند.
5-براي تزريق گاز، دو سوراخ روي اسپيسر شيشه دو جداره ايجاد مي شود. شلنگ هاي تزريق و خروج گاز به شيشه دو جداره وصل شده و آن را از گاز پر مي كنند. معمولاً گاز تزريقي به شيشه هاي دو جداره از نوع آرگون است.
6-براي حذف رطوبت هواي بين شيشه هاي دو جداره از ماده جاذب رطوبت استفاده مي شود.